ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

28ο ΧΛΜ Ε.Ο. Θεσ/νικης – Κιλκίς (Νέα Σάντα)

23410-75601 – Fax 23410-64133

info@europeknitting.gr