ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ Α.Ε.

28ο ΧΛΜ Ε.Ο. Θεσ/νικης – Κιλκίς (Νέα Σάντα)

23410-75601 – Fax 23410-64133

info@europeknitting.gr

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 14512535000